free responsive web templates

Kuidas tagada töötajate vaimne vorm?

Lihtsaim viis selleks on kasutada
vaimse tervise probleeme
ennetavaid e-koolitusi

Miks on töötajate vaimse vormi arendamine oluline?

Hea vaimne vorm tagab töötajate:

  1. PAREMAD TÖÖTULEMUSED  - töötaja hea vaimne vorm toob endaga kaasa paranenud töötulemused, kuna tööle ei võeta kaasa nii palju eraelu ja muid probleeme. 
  2. KESKENDUMISVÕIME JA FOOKUSE - hea vaimne vorm tagab keskendumise ja fokusseeritud tegutsemse, mis aitab seatud eesmärke KORDADES kiiremini saavutada.
  3. EFEKTIIVSEMA MEESKONNATÖÖ - oma sisemaailma ja emotsioone hallata oskavad töötajad tagavad koosolekute ja meeskonnatöö sujuva ja efektiivse toimivuse.
  4. STRESSI JA LÄBIPÕLEMISOHU TUGEV VÄHENEMINE - heas vaimses vormis töötajad on kordades vähem vastuvõtlikud stressi ning sellest tingitud läpipõlemise ohu suhtes.
  5. HAIGUSPÄEVADE VÄHENEMISE - sisemaailma pingete kuhjumisest tulenevad paljud füüsilised ja vaimsed tervisehäireid, mis lõppevad töötaja haiguspäevade võtmisega.
  6. TÖÖTERVISHOIU JA -OHUTUSE SEADUSELE VASTAVUSE - tööandja peab alates 01.01.19 kaardistama psühhosotsiaalsed ohutegurid ja ennetama töötajate vaimse tervise probleeme. 

Mis on psühhosotsiaalsed ohutegurid?

Ja miks need täna olulised on?

2019 aasta 1. jaanuaril jõustus uus Töötervishoiu ja Tööohutuse seadus. Seaduse üheks suurimaks muudatuseks oli psühhosotsiaalsete ohutegurite mõiste määratlemine. Kõigile ettevõtetele pandi nende ohutegurite kaardistamise ja abinõude kasutuselevõtu kohustus. Uues seaduses on täpsemalt määratletud psühhosotsiaalse ohuteguri mõiste ning pandud tööandjale kohustus rakendada abinõusid tervisekahjustuse ennetamiseks. Nõudest mitte kinni pidavaid ettevõtteid võib riik trahvida kuni 32 000 euroga. 

Psühhosotsiaalse ohutegurina on määratletud õnnetus- või vägivallaohuga töö, töötaja ebavõrdne kohtlemine, kiusamine ja ahistamine tööl, töötaja võimetele mittevastava töö nõudmine, pikaajaline üksinda töötamine ja monotoonne töö ning muud juhtimise, töökorralduse ja töökeskkonnaga seotud ohutegurid. Need kõik mõjutavad töötaja vaimset ja füüsilist tervist, sealhulgas põhjustades muuhulgas tööstressi, läbipõlemist, ärevushäireid ja depressiooni.

Tööandja kohustused seoses psühholoogiliste ohuteguritega

Psühhosotsiaalsest ohutegurist tuleneva tervisekahjustusi saab ennetada muutes töökeskkonda või töötamise viise.
Näiteks sobivad selleks:

  • TÖÖKORRALDUSE KOHANDAMINE - tööandja saab kohaldada töökorralduse ja töökoha töötajale sobivaks.
  • TÖÖAJA OPTIMEERIMINE - tööandja saab optimeerida töötaja töökoormust ja võimaldada töötajale tööpäeva või töövahetuse jooksul tööaja hulka arvatavaid puhkepause taastumiseks.
  • PSÜHHOSOTSIAALSE TÖÖKESKKONNA PARANDAMINE -  tööandja saab anda töötajatele juurdepääsu koolitustele, mis õpetavad kuidas püsida vaimselt vormis ja ennetada tööga seotud vaimse tervise probleeme nagu stress, läbipõlemine, depressioon, ärevushäired jms.

Töötervishoiu ja tööohutuse seaduse valguses peavad tööandjad võimaldama oma töötajatel õppida, kuidas tulla toime tööalase vaimse pingega, et vältida psühhikaga seotud tervisehädasid.

Intrapersonaalsed oskused on midagi enamat kui pinge leevendamine, need aitavad sinu töötajatel välja tuua nende parima potentsiaali erialases tegutsemises. Aitavad õppida keskenduma, kuulama, märkama ja tegutsema sisipäraselt.

Head intrapersonaalsed oskused aitavad vältida psühhosotsiaalsete ohuteguritega seonduvaid probleeme töökohal ning need oskused on kaua otsitud vastus küsimusele: kuidas taastada töötajate initsiatiiv, kaasatus ja sära silmis.

Mobirise

Hea töökeskkond saab alguse inimeste võimest juhtida oma sisemaailma. Heas vaimses vormis töötaja oskab edukalt kohandada töökorraldust ja tööaega arvestades sealjuures ka kolleegide ja tööandja huvidega. Heas vaimses vormis töötaja oskab toime tulla ka stressi algetega oma sisemaailmas.

Väliste stressi käivitajate hulk on lõputu. Loetelu algab halvast ülemusest, töötajate vahetumisest, näägutavast kolleegist, puuduvast äriplaanist või tegevuskavast ja lõppeb tavaprobleemidega nagu kokku jooksev arvuti/telefon, uuendatud programm/app, muutuvad seadused jms.

Stressi põhjustavad tegurid võivad olla väga vastuolulised, kui ühele on see vähene töö sisekorra eeskirjade reeglistik, mis nõuab ise otsustamist, siis teisele on see töö sisekorra eeskirjas olev põhjalik reeglistik, mis ei võimalda vaba otsustamist. Stressi põhjustavad ka olmelised töövälised probleemid, mida me “võtame endaga tööle kaasa” nagu: suhted peres, laste probleemid koolis, isiklik rahaline seis, majanduskriis jms. Neid sügavuti analüüsides jõuame selleni, et need on kõik subjektiivsed asjaolud.

Lisaks negatiivsele stressile on olemas ka positiivne stress: innustumine oma tegevusest, aina suuremate eesmärkide seadmine ja sellest tulenev töötempo kasv, mis võib viia läbipõlemiseni, sest oma sisemaailmas toimuvat ei osata järgida ja teadlikult juhtida.

See mida saab muuta, ei ole mitte stressi käivitajate eemaldamine (sest ka kõige välise eemaldamise järel tekkiv üksildus võib põhjustada stressi), vaid see on hoopis oma sisemaailma juhtimisoskuste ehk intrapersonaalsete oskuste arendamine.

Intrapersonaalsed oskused on need, mille puudumisel kogetakse stressi ja mille olemasolul osatakse oma sisemaailmas kerkivat stressi vältida!

See, mida tööandjad saavad vaimse tervise probleemide ennetamiseks oma töötajatele pakkuda on intrapersonaalsete oskuste õppimise võimaldamine.

Intrapersonaalsed oskused võimaldavad stressi käivitavate tegurite ilmnemisel oma sisemaailmas toimuvat juhtida nii, et sellest ei vallanduks stress ja seejärel juba ahelreaktsioonina läbipõlemine, depressioon, ärevushäired jm vaimse tervise probleemid.

Stress on oma sisemaailmas kogetavaga toimetulemiseks vajalike oskuste puudumise probleem!

Kuidas saab tööandjad kaasa aidata töötajate psüühilise tervise ja vaimse vormi parandamisele?

Ettevõtted saavad aidata oma töötajatel tuua välja nende parima vormi, suunates neid õppima oma sisemaailma juhtimist.

Maailma Terviseorganisatsiooni (WHO) definitsiooni alusel on tervis täielik heaolu seisund, nii füüsiliselt kui ka vaimselt. Tervis on enamat kui haiguste puudumine. Seni on maailmas domineerinud vaimsele tervisele lähenemine tervisehäirete ehk haiguste kaudu. On levinud arusaamine, et sa oled vaimselt terve siis, kui sul pole läbipõlemist, ärevushäiret, depressiooni, mõnda psühhootilise häire alaliiki või muid psüühilise distressi seisundeid. Vaimne vorm on aga midagi enamat kui probleemide ja häirete puudumine!

Füüsilise tervise puhul on tervise kahjustuste ennetamine täna loomulik. Soovitus toituda tervislikult või käija jõusaalis või tegeleda tervisespordiga ei ole ainult selleks, et haigusi ja häireid ära hoida. Selline tervist edendav suund keskendub elukvaliteedi ja heaolu tõusule, kus haiguste sageduse langus on vaadeldav kui positiivne kõrvaltoime.

Samasugust vaadet on vaja vaimsele vormile. Vaimse vormi hoidmise vahendid kattuvad osaliselt füüsilise vormi saavutamise omadega, mõjutades otseselt aju tööd: piisav liikumine, tervislik toitumine, regulaarne unerežiim ja puhkepausid. Aga kas oled taibanud, et vaimset vormi saab ka treenida?

Vaimse vormi treeningute vundament on oma sisemaailma erinevate funktsioonide süstemaatiline tundmaõppimine ja nende oskuslik suunamine. Vaimse vormi puhul ei treenita mitte lihasgruppe vaid aju tööd.

Eduks ja tõhusaks tööks hädavajalik 
Kuna vaimsed funktsioonid annavad pidevalt sisendit ajurakkude aktiveerumiseks, kujundab iga inimene nende kaudu ise oma aju tööd ning muudab isegi oma aju struktuuri. Oma vaimsete funktsioonide suunamiseks vajalike oskuste puudumine on peamine töö ja eraeluga seotud seesmiste pingete kuhjumise põhjus.  

Vaimse vormi pärusmaa on:  
    - hea keskendumisvõime;
    - tähelepanu valdamine ja suunamine;
    - seesmise motivatsiooni kasutamine enesearenguks iga tegevuse juures;
    - juurdepääs teadlikkuse põhistele oskustele (taiplikkus, loomingulisus, intuitsioon,        inspiratsioon);
    - avatus muutustele ja nendega kiirelt ning adekvaatselt kohanemine;
    - oma mõtete sihipärane suunamine (sh oskus mõelda, kui vaja, ja oskus olla vait, kui vaja);
    - oma emotsioonide valitsemine ja suunamine.

Olukorras, kus meile neid igapäevaselt vajalikke vaimse vormi oskusi koolides ei õpetatud, tuleb see töötajatel endale ise täiskasvanueas selgeks teha. Vaimne vorm määrab otseselt iga töötaja tööl tegutsemise efektiivsuse ja seetõttu on tööandjal oma personali koolitamisest võita enamgi kui inimesel endal. 

Kuidas hinnata vaimse vormi tugevust? 
Vaimset vormi on võimalik hinnata igal ühel.  

Küsi endalt ja oma töötajatelt:
    - Kui head on sinu keskendumisvõime?
    - Kas su tähelepanu püsib valitud tööülesandel nii kaua, kui soovid?
    - Kas sa suudad oma tööd teha välise motivatsioonita? Kas tead, kuidas leida seesmine     motivatsioon?
    - Kas sa tead, kuidas esile kutsuda taipamisi?
    - Kui loominguline sa oled?
    - Kui avatud sa oled muutustele? Kui hästi sa muutustega kohaned?
    - Kui palju ja kui hästi sa magad?
    - Kui sihipärased on su mõtted ja vestlused – kui palju ja sageli kanduvad need käsilolevast     ülesandest või eesmärgist kõrvale?
    - Milline on sinu emotsionaalne seisund – kui palju juhivad negatiivsed emotsioonid su elu ja     valikuid (sh tööl)? Kas sul on oskuseid nende aktiveerumist proaktiivselt mõjutada? Nt kui tihti     sa vihastad ja solvud? Kui hooliv oled teiste suhtes?
    - Kui hästi eristad sa näiteks mõtteid tunnetest?

Need küsimused annavad vastuse sellele, millised on sinu ja su töötajate praegused intrapersonaalsed oskused. 

Küsime siinkohal sinult:
Millal sina ja su meeskond viimati midagi oma sisemaailma juhtimiseks juurde õppisite? 

VAIMSE VORMI E-TREENINGUD

Taga oma töötajate hea vaimne vorm, parandamaks nende töötulemusi ning vältimaks stressi ja läbipõlemist.

Mobirise

E-KOOLITUS 1:

Tõhus tegutsemine pingelisel perioodil

Koolitusel õpid: stressitaandamist, vältima läbipõlemist, keskendumist, hajuva tähelepanu ohjeldamist, check-in, teadlikkust, õppimisvõime säilitamist.

Mobirise

E-KOOLITUS 2: 

Heaolu alustalad organisatsioonikultuuris

Koolitusel õpid mõistma: hooliva organisatsiooni kultuuri, heaolu, intrapersonaalseid oskusi, kehalist tervist, toitumist, emotsioonide mõju, eristama asjakohaseid mõtteid, sügavat und.

Mobirise

E-KOOLITUS 3:

Kuidas võtta initsiatiivi ja saavutada eesmärke?

Koolitusel õpid arendama: enesejuhtimist, initsiatiivi, tähelepanu, fookust, intuitsiooni, isiklikku vastutust, tagasilöökidega toimetulekut, ajajuhtimist, otsuseid ja otsustusvõimet.

Mobirise

Meie online koolitusplatvorm on mõeldud ettevõtetele ja organisatsioonidele, et avada töötajate potentsiaale, kujundada tervislik organisatsioonikultuur ning ennetada üldlevinud stressihäireid.

24/7 KÄTTESAADAVAD VIDEOKOOLITUSED

Iga e-treening sisaldab viite lihtsas ja arusaadavas inglise keelses video koolitust. Kõik videod on Eestis ennenägematu kõrge FullHD kvaliteedi, kvaliteetse stuudioheli ja koos selgitava graafikaga.

PROFESSIONAALNE KOOLITAJA

Koolitused on välja töötanud ja viib isiklikult läbi psühhiaater ja vaimse vormi ekspert Dr Helena Lass. Tal on õnnestunud meie klientide hinnangul luua videos seni nägematu personaalse vestluse õhkkond.

ENESEHINNANGU KÜSIMUSTIKUD

Iga e-treeningu osaks on iga osaleja poolt läbitav enesehinnangu küsimustik koolituse alguses ja lõpus. Nii saab igaüks kogeda ja näha enda poolt õpitu mõju isiklikule arengule. 

TESTID JA TÖÖVIHIK

Peale iga videot saab koolitatav läbida testid, mis kinnistavad selles videos õpitu. Koolitusega tuleb kaasa töövihik isikliku arenguplaani tegemiseks ja töökaaslastega grupivestluste läbiviimiseks.

KÜSI PAKKUMIST

Kui soovid oma töötajate stressi ennetada ning nende töö tulemuslikkust parandada, siis küsi e-koolituse pakkumist oma ettevõtte jaoks: